Kruszywa

Kruszywa budowlano-drogowe z żużli hutniczych

Ocena techniczno-chemiczna

Uprzejmie informujemy, że oferowane kruszywa spełniają wymagania jakościowe, wytrzymałościowe i ekologiczne, nie zanieczyszczają gleby i wód podskórnych. Pod względem wytrzymałości porównywalne są z granitem i bazaltem (ocena Instytutu Budowy Dróg i Mostów). Dzięki tym własnościom kruszywo nasze znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie (budowa dróg, autostrad, poboczy, parkingów itp.) oraz przy budowie torów kolejowych.

Frakcja 0-8 mm dzięki bardzo dobrym właściwościom wiążącym i stabilizującym oraz dużej odporności na działanie czynników atmosferycznych, powszechnie stosowana jest przez firmy drogowe i brukarskie jako materiał podsypkowy przy układaniu kostki brukowej (jest lepsza od mieszaniny piasku i cementu).

Produkowane kruszywa są zgodne z normą PN – EN 13 242+A1 co oznacza, że nasze wyroby(kruszywa) objęte są deklaracją zgodności wg PN En ISO/IEC 17050-1 oraz certyfikacja znakiem CE ponadto kruszywa, które produkujemy posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

I. Zakład w Częstochowie

Kruszywa drogowe z żużli stalowniczych
– o frakcji 0 – 8 mm
– o frakcji 8 – 16 mm
– o frakcji 16 – 45 mm
– o frakcji 45 – 63 mm

II. Zakład w Świętochłowicach

Kruszywa drogowe z żużli stalowniczych

– o frakcji 0 – 8 mm
– o frakcji 8 – 16 mm
– o frakcji 8 – 45 mm
– o frakcji 16 – 45 mm
– o frakcji 0 – 63 mm
– o frakcji 45 – 63 mm
– o frakcji 45 – 90 mm